SP19_Surf_YusukeHanai_VN0000YMTD8_UTBucketHat_OilGr_ElvFlat